Dusík

WTW ponúka ...

Cieľom budovania čistiarní odpadových vôd je efektívne odstraňovanie znečisťujúcich látok na čo najmenšom priestore a zároveň s čo najmenšími prevádzkovými nákladmi.

Metódy merania pre odstraňovanie dusíka:

Až do dnešného dňa sa používa metóda zameraná na meranie dostupnosti kyslíka. Kyslík je potrebný pre fázu nitrifikácie, ale bráni denitrifikácii a preto e potrebné ho kontinuálne sledovať. Hodnota kyslíka sa použiva pre riadenie vznosu kyslíka a dúchadiel.

Meranie redox potenciálu ako nepriameho parametra na sledovanie a riadenie biologického stupňa čistenia je na ústupe pre známe problémy (nejasný zlom na krivke). Priame mernie dusičnanov a amoniakálneho dusíka umožňuje optimáône sledovanie a ridenie procesu čistenia na základe aktuálneho zaťaženia čistiarne. To zaručuje efektívne čistenie odpadových vôd a zníženie spotreby energie.

Dynamika riadených procesov a použitého meracieho systému sú veľmi dôležité pre meranie a riadenie. Vo všeobecnosti platí:čím sú procesya zmena sledovaných parametrov rýchlejšia, tým je potrebný kratší čas odozvy s riadiaceho systému.

 
IQ Sondy
Catalog extract
download PDF file
I

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: