Uhlík

WTW ponúka ...

WTW ponúka on-line optické spektrálne sond na stanovenie organického záťaženia: CHSK, BSK, TOC, DOC, UVT a SAC.

Hlavnou úlohou čistiarne odpadových vôd je znížiť celkové organické zaťaženie odpadových vôd okrem súčasnej eliminácie dusíka a fosforu. Organické zlúčeniny sa skladajú predovšetkým z prvkov uhlíka a vodíka. V procese čistenia sa v prítomnosti kyslíka mení organický uhlík na oxid uhličitý a vodu.
Pre meranie organického zaťaženia vo vode sú používané parametre TOC, DOC, CHSK alebo BSK. Rozdiely týchto parametrov ukazujú, že tieto merania nie sú identické, a preto  namerané hodnoty nemôžu byť rovnaké.
Pre analytické on-line stanovenie týchto parametrov sú potrebné náročné postupy merania, s tepelným rozkladom vzorky a tomu zodpovedajúcou meracou technikou.
SAC (spektrálny absorpčný koeficient) je parameter, ktorý satnovuje relatívne ľahko. Veľa organických zlúčenín má charakteristické UV absorpčné spektra. Intenzita absorpcie (transmitanci) môže byť teda v korelácii s organickým záťažením.
Táto korelácia je veľmi dobrá pri meraní vzoriek s malými zmenami zloženia,hlavne čo sa týka farby, obsahu nerozpustených látok a ich optických vlastností vlastnosti. Odpadovej vody však môžu obsahovať mnoho látok s úplne rôznymi optickými vlastnosťami. Každú látka má iný korelačný faktor podľa obsahu uhlíka. Potom meranie iba pri jednej vlnovej dĺžke, napr.  254 nm pre SAC254, nemusí odzrkadlovať kutočné zaťaženie organickým uhlíkom - zvlášť ak dochádza aj k zmene matrice vzorky.

Sondy CarboVis® a NiCaVis® merajú spektrum od ultrafialovej až po viditeľnú oblasť. Namerané hodnoty sú stanovené z veľkého množstva zosnímaných spektrálnych dát. Samotný výpočet je založený na metódach a charakteristíkách, ktoré boli získané z mnohých meraní a dlhoročných analýz. Užívateľ si preto môže vybrať algoritmy, ktoré sú prispôsobené miestu merania (prítok, aktivácia, odtok a podobne), Tieto algoritmy majú vysokú koreláciu so základným parametrom CHSK. Meranie celého spektra má ďalšiu výhodu: zákal meranej vzorky, ktorá ovplyvňuje optické merania, je optimálne kompenzovaný v širokom rozsahu vlnových dĺžok.

IQ Sensors
Výber z katalógu
download PDF file

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: