Vodivosť

  • Komunálne a priemyselné odpadové vody
  • Úprava vody
  • Povrchové vody
  • Morské vody, brakické vody, rybie farmy
  • Napájacia voda pre kotly
  • Demineralizácia
  • Procesné vody a médiá v priemyselných výrobách


Merania • Monitorovanie • Riadenie

Vodivosť je dôležitým, a niekedy aj nevyhnutným parametrom pri aktuálnej analýze kvality pitných, odpadových a priemyselných procesných vôd. Kontinuálne meracie systémy sa používajú na monitorovanie zaťaženia soľami na prítoku čistiarní odpadových vôd, pre kontrolu kvality pitnej vody a ultra-čistej vody alebo na stanovenie nešpecifických kontaminantov v priemyselných procesoch.

Za posledných takmer 60 rokov, je WTW jedným z popredných výrobcov presných meracích systémov pre stanovenie vodivosti. Nastavuje nové štandardy vďaka inovatívnym technológiám meracích sond a vyvíja špeciálne sondy šité na mieru praktických aplikácií. Výrobky WTW spĺňajú najprísnejšie požiadavky stanovené pre kontinuálnu analýzu v priemysle

Samostatnú kapitolu tvoria prevoníky a sondy určené pre meranie vo výbusšnom prostredí.

Vodivosť

Vodivosti ako sumárny parameter je meradlom úrovne koncentrácie iónov v roztoku. Čím viac dochádza k disociácii solí, kyselín alebo báz, tým je merná vodivosť roztoku väčšia. Vo vode alebo odpadovej vode, sú to predovšetkým ióny z rozpustených solí, a vodivosť slúži ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty pitnej vody. Meranie vodivosti je tiež široko používané v priemyselnej výrobe pre riadenie procesov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Meranie vodivosti sa všeobecne vyjadruje v S/cm (alebo mS / cm), ako výsledok merania vodivosti skúšaného roztoku a geometrického usporiadania meracej cely. Stupnica pre vodné roztoky začína na vodivosti 0,05  µS/cm (pri 25 ° C) pre ultračisté vody. Vodivosť prírodných vôd, ako je pitná voda, alebo povrchová voda sa pohybuje v rozmedzí od 100 - 1000  µS / cm. Hornú hranicu rozsahu merania dosahujú niektoré kyseliny a hydroxidy.

Teplotná kompenzácia

Vodivosť roztoku je kriticky závislá na teplote. Pre porovnateľné výsledky musia byť merané hodnoty vodivosti vztiahnuté na referenčné teplotu (25 ° C alebo 20°C). Termín "teplotnej kompenzácie" je používaný v zmysle matematického premeny; tj meraná vodivosť (θ) pri akejkoľvek danej teplote sa  prepočíta na zodpovedajúcu hodnotu vodivosti, ktorá by bola meraná pri  referenčnej teplote (25 ° C).

Vodivosť väčšiny vodných roztokov je viac či menej lineárne závislá od teploty. V týchto prípadoch sa na korekciu používa  lineárna funkcia pre kompenzáciu vplyvu teploty. Napríklad, korekčný koeficient pre odpadové vody, je cca. 2% / K.

Vo WTW prevodníkoch sa meraná vodivosť automaticky prepočítava podľa zvolenej teplotnej kompenzácie. Pre prírodné vody je k dispozícii nelinárna kompenzačná funkcia - nLF (v prístroji je vložená tabuľka závislosti vodivosti od teploty pre prírodné vody).

 

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: