Zákal / pevné látky

Rozsah použitia:

  • Odtok z čistiarne odpadových vôd
  • Koncentrácia kalu
  • Monitoring / riadenie veku kalu
  • Pitná voda

Zákal

Vôňa, chuť a zákal sú najdôležitejšie ukazovatele kvality pitnej vody. Na odtoku z čistiarne odpadových vôd zvýšený zákal znamená zvýšenú mieru nerozpustených pevných látok, a môže upozorniť na problémy v procese čistenia. Zákal môže byť kontinuálne meraný relatívne jednoduchými optickými metódami. Z tohto dôvodu, je meranie zákalu mimoriadne vhodné pre meranie účinnosti čistenia čistiarní odpadových vôd.
Zákal sa obyčajne stanovuje meraním rozptýleného svetla odrazeného od pevných častíc v roztoku pod 90° uhlom v súlade s normou STN EN ISO 7027.

Princíp merania

Pri prechádzaní optického žiarenia cez disperzný systému, rozptýlené pevné látky znížujú výkon žiarenia s transformáciou do inej formy energie. Tento efekt sa nazýva absorpcia. Pomer preniknutého optického žiarena k emitovanému optickému žiareniu sa meria ako zákal.

Kalibrácia vo výrobe

On-line zákalové sondy WTW sú presne kalibrované vo výrobe "viac bodovou" kalibráciou. Kalibrácia je veľmi stabilná - nie sú tak potrebné ďalšie kalibrácie. Ako kalibračnéhý štandard sa používa formazin, ktorý sa zriedi na potrebné koncentrácie.

Koncentrácia nerozpustených látok

V procese čistenia odpadových vôd nie je možné urobiť kontinuálne gravimetrické analýzy  - a preto sú na meranie koncentrácie nerozpustených látok (NL) využívané nepriame metódy, ako je meranie zákalu. Koncentrácia NL, respektíve koncentrácia kalu je veľmi dôležitým parametrom pri čistení odpadových vôd. Celkové množstvo NL môže byť kontinuálne merané pomocou rozptýleného svetla alebo absorbancie. Za normálnych podmienok existuje dobrá korelácia s gravimetrickou analýzou. WTW zadefinovalo pre najčastejšie typy kalov na ČOV rôzne typy matríc, ku ktorým priradilo kalibračné dáta. Merania s týmito údajmi veľmi dobre korelujú s výsledkami na komunálnych ČOV aj bez nutnosti ďalšej kalibrácie. Avšak, kvalita kalov sa môže od čistiarne ku čistiarni meniť pokiaľ ide o sfarbenie, veľkosť a štruktúru častíc. Preto je možné urobiť vlastnú užívateľskú viacbodovú kalibráciu pomocou už spomínanej gravimetrickej metódy stanovenia celkových nerozpustených látok.

IQ Sondy
Výber z katalógu

download VisoTurb leták
download VisoLid leták
 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: