Kariéra

Kariéra vo WTW súvisí s dôverou, rešpektom a nadšením pre trvalé zlepšovanie a úsilie o lepší výsledok. Základným princípom rastu zamestnanca je, že sa aktívne podieľa na svojom kariérnom vzostupe a súčasne svojou prácou prispieva k plneniu celkovej stratégie a cieľov spoločnosti. WTW kladie dôraz na stálu výchovu, získavanie nových informácií a vlastný rozvoj pracovníkov. To nám umožňuje lepšie rozumieť požiadavkám a chápať priania našich zákazníkov.

Spoločnosť dbá na vytvorenie vhodného prostredia, príjemného zázemia pre prácu a poskytovania podpory svojim zamestnancom na základe obojstrannej komunikácie a vzájomne otvoreného vzťahu.

Aktuálna ponuka pracovných miest:

Obchodno-technický zástupca

 

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaných profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov zasielať na poštovú adresu: WTW, meracia a analytická technika, s.r.o., ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: wtw@wtw.sk do 19.6.2020

 

Prevádzkovateľ oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že nevedie databázu uchádzačov o zamestnanie a v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) Zákona č. 122/2013 Z. z. sa zaväzuje vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. Ak nie, prevádzkovateľ bezodkladne pristúpi k likvidácii osobných údajov. V prípade záujmu o uchádzača o zamestnanie, ho bude prevádzkovateľ písomne kontaktovať.

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: