Respiračné meranie

Meracie systémy pre sledovanie respiracie a anaerobnych procesov (bioplyn)

OxiTop® Control B6 / B6M - Stanovenie pôdnej respirácie

Laboratórny postup stanovenia mikrobiálnej pôdne respirácia podľa DIN 19 737

  • Jednoducho a precízne
  • S efektívnymi nákladmi
  • Optimalizované meracie nádoby k následnému kvantitatívnemu stanoveniu CO2

 

 

Meranie pôdnej respirácia slúži k prognóze, k inventarizácii a kontrole sanačných prác, na meranie biochemickej rozložiteľnosti látok (pesticídov, fungicídov, hnojív ...), rovnako ako na vykonávanie testov toxicity.
Toto stanovenie je so systémom OxiTop® Control a so špeciálnymi, v praxi odskúšanými, meracími nádobkami veľmi presné, jednoduché a cenovo priaznivé.
Personálne a prístrojové náklady sú v porovnaní s bežnými systémami významne zredukované.
Pre respiračne aktívny pôdy so silným vývojom CO2 sa odporúča meracia nádobka MG 1,0, ktorej širokým hrdlom (priemer cca 100 mm) sa môže ľahko vložiť absorbčná nádobka s veľkým objemom,  s rozokom NaOH, pre následné kvantitatívne stanovenie
CO2.
Pre meranie pôdnej respirácie podľa smernice AT4 je k dispozícii špeciálna zostava  prispôsobená tejto smernici, ktorá obsahuje meracie 2,5 l nádoby a špeciálny absorbér  COs indikátorom vyčerpania.

spät


OxiTop® Control A6/A12 and OxiTop® Control S6/S12 - Stanovenie biologickej rozložiteľnosti

Laboratórne postup na stanovenie biologickej rozložiteľnosti podľa DIN EN 29 408 / ISO 9408 / OECD 301 F

 

 

Biologická rozložiteľnosť sa musí zistiť pred prvotným nasadením "novej" chemikálie. Nielen z dôvodov ochrany životného prostredia, ale tiež preto, aby sa minimalizovali náklady na jej likvidáciu.
Pripravené vzorky a slepá vzorka sa počas 28 dní miešajú za konštantnej teploty v uzavretej fľaši. Vznikajúci CO2 sa pomocou absorbéra odstraňuje z plynnej fázy. Takto vznikajúci podtlak predstavuje mieru biologickej rozložiteľnosti.
Kontinuálnym záznamom meraných hodnôt v hlavici OxiTop®-C je optimálne zaručená požadovaná dokumentácia. Meracie fľaše a adaptér sú sterilizovateľné v autokláve pri teplote 121 ° C.

spät


OxiTop® Control AN6/AN12  - Stanovenie množstva bioplynu

Stanovenie anaeróbnych procesov rozkladu - množstvo bioplynu

 

 

Anaeróbne procesy rozkladu sa vykonávajú s vylúčením prístupu kyslíka. Meracie fľaša má bočné uzatváracie nátrubky, ktorými sa môže plynná fáza nad vzorkou vyplniť inertným plynom. Tieto nátrubky sú uzavreté septom, takže sa môže po ukončenom anaeróbnom rozklade rozpustený CO2 vypudiť a následne pomocou absorbéra CO2 z plynnej fázy odstrániť. Vznikajúci tlaková diferencia proporcionálne odpovedá koncentrácii CO2, zostávajúce pretlak proporcionálne odpovedá koncentráciu metánu.
Proces rozkladu so môže komfotne sledovať v čase v merácom móde "pressure - tlak".

 

 

NOVÉ!!!

   

OxiTop®-C / B

  • Dlhá životnosť - odolná  proti sírovodíku
  • Presná dokumentácia - až 360 dátových bodov
  • Vhodné pre dlhodobé skúšky - meranie dlhšie ako 3 mesiace

OxiTop®-C / B hlavica je nový a inovatívny produkt pre OxiTop® série. Modifikovaný senzor tlaku odoláva agresívnemu sírovodíku vo vzorkách bioplynu. Rozlíšite ju ľahko: Na zelenom púzdre je na rozdiel od "klasickej" hlavice nápis OxiTop®-C. Pre programovanie a prenos dát sa používa kontroler OC 110

spät


OxiTop® Control AN6/AN12 a OxiTop® Control A6/A12 – Stanovenie respirčnej rýchlosti.

Mikrobiologické výskumy rastu a inhibície rastu - stanovenie respiračnej rýchlosti (aeróbne / anaeróbne podmienky merania)

 

 

Nasadenie špeciálnych meracích fliaš s bočnými nátrubkami, uzavretými septami, dovoľuje pridávanie substrátov a roztokov bez narušenia procesu. Tlakové zmeny môžu ukazovať napr. na nedostatok kyslíka, čo potom vyžaduje prísun kyslíka alebo vzduchu
(popr. iných plynov). Pre tieto prípady si možno vopred zadať hlásenie "varovný tlak" pre limitné hodnoty tlaku, a užívateľ tak môže vykonať včas zodpovedajúce manipuláciu so systémom.
Momentálny tlak sa pritom dá uložiť do pamäte, aby bola manipulácia zdokumentovaná. Zaznamenanie meraných hodnôt tlaku do pamäte (max. 10 medzihodnôt) tak umožňuje realizovať dlhodobé merania.

spät

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: