Spektrálne fotometre

NOVÉ: Spektrofotomtre rady PhotoLab ® 7000 -
osvedčené a priekopnícke

Spektrofotometer rady photoLab® 6000 pre VIS a UV-VIS oblasť spájajú jedinečným spôsobom v svojej kategórii systematickú spektrálnu analýzu spolus osvedčeným zabezpečením kvality AQA a komfortom filtrových fotometrov.

Ponúkajú viac ako 200 programov pre rutinnú analýzu s kyvetovými a reagenčnými testami, rovnako ako špeciálne programy pre stanovenie NH3, CO2, farby, chlorofylu, SAC. Navyše je k dispozícii nová aplikačný balíček pre pivovary.

Spektrofotometre photoLab® 7100 VIS a photoLab® 7600 UV-VIS v sebe kombinujú rutinné analýzy so spektrálnu analýzou a priekopníckými OptRFmetódami.

Nová optika s referenčným lúčom splou s novým brilantným farebným displejom menia tvrdú prácu na zábavu: všetko je jasne usporiadané, farebne rozlíšené, rýchle a pohodlné.

Meranie pri viacerých vlnových dĺžkach a viackrokové postupy umožňujú podlné meranie aj pre zložitejšie stanovenia od chlorofylu až po enzymatické analýzy. Užívateľ si môže naprogramovať vlastné metódy s intuitívnym ovládaním, čo značne rozširuje možnosti použitia pre rôzne aplikácie.

 

 • Priekopnícky postup merania "OptRF" pre stanovenie CHSK, dusičnanov a dusitanov
 • Rutinné analýzy s identifikáciou metód podľa čiarového kódu a automatické nastavenie rozsahu merania na základe automatického rozoznávania použitých kyviet
 • Systéme kontroly prístroja - AQA (analytical quality assurance)
 • CIE-kompatibilný a ďalšie možnosti meranie farieb s voliteľným PC softvérovým balíkom photoLab® color + Data spektral (od augusta 2015)

Rýchlejší ako akýkoľvek tepelný rozklad: On-line technológia prenesená do laboratória

So spektrofotometrom photoLab® 7600 UV-VIS, je možné jednoducho a priamo merať dôležité parametre vo vzorkách na odtoku z ČOV, ako sú CHSK, dusičnany a dusitany, bez použitia reagencíí, priamym meraním absorbancie v UV oblasti -OptRF.  Napipetujte vzorku do kyvety, kyvetu vložte do prístroja a prečítajte si výsledok! Šikovný sposôb pre stanovenie lebo rýchlu kontrolu bez  termického rozkladu.
 • zadarmo
 • šetrné k životnému prostrediu
 • neohrozuje zdravie 

Viac ako 200 metód pre rutinné analýzy s reagenčnými kyvetami alebo testami, plus ďalšie špeciálne metódy pre stanovenie NH3, CO2, farby, SAK, chlorofylu, a niektoré enzymatické testy ako napríklad stanovenie glukózy.

K dispozícii je tiež sada aplikácií pre pivovary. Tieto photoLab®  spectrofotometre sú vhodné aj pre mobilné použitie a a vďaka softvérovému balíku IQ LabLink®.podporujú automatické nastavenie matrice pre on-line meraciu sieť IQ Sensor Net.

S voliteľným PC softvérový balíkom pre správu dát a softvérom photoLab® color pre komplexné meranie farieb je táto rada spektrofotometrov vhodná premnohé aplikácie na čistiarňach odpadových vôd, na kontrolu výroby a kvality v priemysle, ako ja pre servisné laboratóriá, vedu a školstvo.

  Model photoLab® 7100 (VIS) photoLab® 7600 (UV/VIS)
  Rozsah vlnový dĺžok 320 - 1100 nm 190 - 1100 nm
  Technika Monochromátor mriežka s krokovým motorom a referenčným lúčom
  Lampa Wolfrámová halogenová Xenónová výbojka
  vlnová dĺžka
  rozlíšenie/ presnosť
1nm;  <0,5nm
  Rýchlosť skenovania 700-2000 nm / min,
snímanie spektra v nastiveteľných krokoch 1, 2, 5, 10 nm 
  Šírka pásma 4 nm
  Meranie / Programovanie Koncentrácia, absorbancia,% Transmitancia, Kinetika a Spektrum v ABS alebo % Transmitancie, Multivlnové a viacstupňove meranie
  Fotometrická presnosť a
  reprodukovateľnosť
- 0003 E pre E <0,600; 0,5% z hodnoty pre 0,600
  Metódy a profily > 200 predprogramovaných metód, 1000 užívateľsky definovaných metód, 20 profilov pre kinetiku a spektrá,
možnosť vlastného programovania
Interfejs/ Update 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / aktualizácie prostredníctvom Internetu a USB - kľúča

Vďaka najmodernejším technológiám ponúkajú modely photoLab® 6000 dokonalú obsluhu - rýchlu, priamu a intuitívnu:

 • Prehľadné menu pre jednotlivé aplikácie 
 • Veľký grafický podsvietený displej:
  • Prehľadná obsluha podľa menu
  • Grafické vyhodnotenie
 • Priame vyvolanie funkcií pomocou funkčných tlačidiel pre štandardné funkcie, ako je napríklad menu pre nastavenie, zriedenie, formy parametra
 • Vyhľadávacie okná pre veľmi jednoduchú voľbu a vyhľadanie dát, parametrov, metód atď.
 • Dátový filter pre selektívny výber uložených nameraných dátových viet
 • Samostatné prehľadné menu pre pohodlné založenie a meranie užívateľom vytvorených metód stanovenia
 • USB pre všetky prenosy dát

 

 


 

späť

Analytická kontrola kvality (AQA) - od vlastného monitorovanie až po veľké laboratóriá

 • Rozsiahla škála skúšobných prostriedkov
 • Kontrola matrice (MatrixCheck)
 • Rozšírená správa užívateľov

 

 

Analytické zabezpečenie kvality sa stalo pre všetky priemyselné odvetvia nutnosťou, aby bola zaručená hodnovernosť a správnosť výsledkov merania. Rad photoLab® 7000 podporuje AQA pri kontrole prístroja, pri jednotlivých rutinných meraniach a rovnako tak správu pre užívateľské skupiny vo veľkom laboratóriu cez administrátorské, užívateľské a hostiteľské práva. AQA, ktorú je možné voliteľne zapnúť alebo vypnúť, ponúka nasledujúce procedúry:

 • Nastaviteľné kalibračné intervaly pre prístroj a testy
 • PhotoCheck - preskúšanie prístroja vrátane linearity pre 3 vlnovej dĺžky v 4 bodoch merania
 • Šedý filter a UV-VIS skúšobné štandardy
 • Štandardy pre jednotlivé aj kombinované parametre
 • Kontrolu matrice prídavkom hľadaného parametra

späť


Správa dát s USB

Rada photoLab® 7000 je vybavená 3 rozhraniami: USB-A pre tlačiareň, čítačku čiarového kódu, USB kľúč, USB-B pre spojenie s PC a tiež Ethernet rozhranie. Výmena dát cez USB je extrémne komfortné pre:

 • Namerané hodnoty, spektrá a kinetické dáta
 • Update softvéru a metód

 

 


photoLab® rady 7000 na cest - Pohodlná mobilná prevádzka

Spektrofotometer sa zvyčajne používa v laboratóriu, aj keď je niekedy výhodné, keď ho môžno použiť priamo na mieste odberu vzorky. Pre takéto použitie, je veľmi dôležitá bezpečná preprava, chránené pracovné miesto a zodpovedajúca príprava merania. Odporúčame pracovať počas teplých období a po prerpave vždy vykonať nulovanie prístroja. Rada prístrojov photoLab® 6000 je flexibilná pre mobilné použitie vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej obsluhe. K dispzícii je robustný obal na prevoz a 12 V adaptér s káblom pre pripojenie ku klasickej autobatérii.


IQ LabLink

 

Automatické nastavenie matrice pre IQ SENSOR NET

Výhody na prvý pohľad

 • Pohodlné nastavenie matrice cez zrozumiteľné menu
 • Bezpečný a rýchly prenos dát cez USB
 • Automatické pridelenie niekoľkých senzorov

PhotoLab® 6000 Serie ponúka - spolu s IQ Sensor N ET - systém pre nastavenie a  úpravu matrice ISE sond: Údaje zo sond sa prenesú cez USB z MIQ/TC 2020 XT do fotometra prostredníctvom "zoznamu úloh". Požadované parametre sú namerané s pohodlným a automatizovaným postupom merania a prenesené cez USB späť do kontrolera MIQ/TC 2020XT. Úprava matrice všetkých príslušných sond je spoľahlivá a bez zámeny identity.

viac informácii o IQ-LabLink ...


 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: